بازگشت به خانه

تماس با ما


ارتباط با ما

مرکز پیام ...................................... آقای عباس عظیمی ........................................ 03154822021 - 03154822022 - 03154823030

شهرداری (خط مستقیم شهردار)......................................محمود اشرفی........................................ 03154824777

شهرداری(دفتر شهردار-فکس)......................................مجتبی قوامی نژاد......................................03154823424

شهرداری(خط مستقیم حراست)......................................مجتبی قوامی نژاد......................................03154823637

شهرداری(خط مستقیم خدمات شهری)......................................مهدی کدخدایی...................................03154823031

شورای اسلامی شهر......................................سید محمد توکلیان-نعمت الله فرقانی ..........................................03154824100-03154825910

دفتر شهرزیرزمینی .................................................... امیرکدخدایی .......................................... 03154825850

آتش نشانی .................................................................... 125 ............................................... 03154822444