ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ

ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،"ﻓﺮھﺎد ﻋﺰﯾﺰی " در آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ "ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد" اﻓﺰود: ﻣﺴﻮوﻻنﺷﮫﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ھﻤﯿﺎری و ھﻤﮑﺎری داوطﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و آن رادر ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ھﺪاﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎظﺖ و اﺣﯿﺎی آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ زﻣﯿﻨﻪھﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﺎطﻖ اطﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.وی اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ درراﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮش آﺑﺎد، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ وﺷﺪ.ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﻮش آﺑﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران آﺛﺎرﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ، در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮدﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ در اﻣﻮر اداری، ﻓﻨﯽ، ﭘﮋوھﺸﯽ، ﻣﮑﺎن ھﺎی وﯾﮋه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮھﻨﮕﯽ و طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ودر آن ھﺎ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺰﯾﺰی اﻓﺰود: ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻔﺎظﺖ، ﭘﮋوھﺶ، ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺗﺪاوم آﻣﻮزش در ھﻨﮕﺎم اﺟﺮا و اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دراﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اھﺪاف اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎﺳﺖ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﮫﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﺷﮫﺮ ﻧﻮشآﺑﺎد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ، اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﭘﮋوھﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﯿﺪ . "ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻮﻟﯽ" در آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ "ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد" ﮔﻔﺖ:: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد درﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎوش ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ، ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای 30 ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺷﮫﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد، ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﮫﺮزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ، در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.وی اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﻧﻮش آﺑﺎد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮطﻪ ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽﻓﺮاواﻧﯽ از دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، را در ﺧﻮد دارد و راه اﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری و ﻣﺮﻣﺖ اﯾﻦ آﺛﺎر ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد ، در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ "ﺣﺎج ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ" ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و "زھﺮا ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ" ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.ﺷﮫﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﮫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﺑﻮده و در ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﮐﺎﺷﺎن ﻗﺮار دارد
 لینک خبر پانا
http://pana.ir/Pages/Printable-News-188812.aspx

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1396/01/01
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

برنامه و پروژه ها

 • حضور جناب آقای دکتر عزیزی مدیر کل پایگاه های میراث فرهنگی کشور در محل پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد و نشست صمیمانه با مسئولین شهر و گفتگو و تبادل نظر در خصوص آثار تاریخی، میراث فرهنگی و گردشگری شهر نوش آباد و تخصیص اعتبارات و بودجه لازم جهت ساماندهی، مرمت و بهره برداری از چندین پروژه میراثی

  حضور جناب آقای دکتر عزیزی مدیر کل پایگاه های میراث فرهنگی کشور در محل پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد و نشست صمیمانه با مسئولین شهر و گفتگو و تبادل نظر در خصوص آثار تاریخی، میراث فرهنگی و گردشگری شهر نوش آباد و تخصیص اعتبارات و بودجه لازم جهت ساماندهی، مرمت و بهره برداری از چندین پروژه میراثی

  حضور جناب آقای دکتر عزیزی مدیر کل پایگاه های میراث فرهنگی کشور در محل پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد و نشست صمیمانه با مسئولین شهر و گفتگو و تبادل نظر در خصوص آثار تاریخی، میراث فرهنگی و گردشگری شهر نوش آباد و تخصیص اعتبارات و بودجه لازم جهت ساماندهی، مرمت و بهره برداری از چندین پروژه میراثی 🔺دوشنبه دوازدهم خردادماه ۹۹ در محل سالن جلسات پایگاه میراث فرهنگی نوش آباد

  مشاهده مقاله
 • پیگیری شهردار محترم و شورای اسلامی شهر جهت رفع موارد ترافیکی بلوار ایثارگران،با حضور جناب آقای مهندس آقابیگی(معاون محترم فنی فرماندار) و جناب سرگرد نژاد حسینی رئیس پلیس محترم راهور شهرستان پنج شنبه مورخ ۹۹/۳/۸

  پیگیری شهردار محترم و شورای اسلامی شهر جهت رفع موارد ترافیکی بلوار ایثارگران،با حضور جناب آقای مهندس آقابیگی(معاون محترم فنی فرماندار) و جناب سرگرد نژاد حسینی رئیس پلیس محترم راهور شهرستان پنج شنبه مورخ ۹۹/۳/۸

  پیگیری شهردار محترم و شورای اسلامی شهر جهت رفع موارد ترافیکی بلوار ایثارگران،با حضور جناب آقای مهندس آقابیگی(معاون محترم فنی فرماندار) و جناب سرگرد نژاد حسینی رئیس پلیس محترم راهور شهرستان پنج شنبه مورخ ۹۹/۳/۸

  مشاهده مقاله
 • نشست مشترک میراث فرهنگی،شورا و شهرداری پیرامون هماهنگی جهت انجام پروژه های عمرانی شهر نوش آباد.  ۱۱ خرداد ۹۹

  نشست مشترک میراث فرهنگی،شورا و شهرداری پیرامون هماهنگی جهت انجام پروژه های عمرانی شهر نوش آباد. ۱۱ خرداد ۹۹

  نشست مشترک میراث فرهنگی،شورا و شهرداری پیرامون هماهنگی جهت انجام پروژه های عمرانی شهر نوش آباد. ۱۱ خرداد ۹۹

  مشاهده مقاله
 • شروع عملیات عمرانی سطح شهر با اجرای پروژه کانیوگذاری کوچه شهروند دوم

  شروع عملیات عمرانی سطح شهر با اجرای پروژه کانیوگذاری کوچه شهروند دوم

  شروع عملیات عمرانی با اجرای کانیوگذاری کوچه شهروند دوم ، واقع در بلوار شهید شمس آبادی روبروی شهرداری.... ۱۸ اردیبهشت ماه نود و نه

  مشاهده مقاله
 • بررسی مسائل و مشکلات امور ورزش نوش آباد و پیگیری جذب اعتبارات لازم به منظور ساخت خانه ورزش نوش آباد

  بررسی مسائل و مشکلات امور ورزش نوش آباد و پیگیری جذب اعتبارات لازم به منظور ساخت خانه ورزش نوش آباد

  نشست اعضای شورای شهر و شهردار نوش آباد با آقای فرد نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، آقای فتاحی مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان و آقای سجادی نماینده شورا در امور ورزش نوش آباد با موضوع بررسی مسائل و مشکلات امور ورزش نوش آباد و پیگیری جذب اعتبارات لازم به منظور ساخت خانه ورزش نوش آباد

  مشاهده مقاله

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر