ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ

ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺎﻧﺎ ،"ﻓﺮھﺎد ﻋﺰﯾﺰی " در آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ "ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد" اﻓﺰود: ﻣﺴﻮوﻻنﺷﮫﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ھﻤﯿﺎری و ھﻤﮑﺎری داوطﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و آن رادر ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ھﺪاﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ھﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎظﺖ و اﺣﯿﺎی آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻢ زﻣﯿﻨﻪھﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻨﺎطﻖ اطﺮاف ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.وی اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﺣﻔﺎظﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ درراﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮش آﺑﺎد، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ وﺷﺪ.ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻧﻮش آﺑﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران آﺛﺎرﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ، در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮدﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻋﺖ در اﻣﻮر اداری، ﻓﻨﯽ، ﭘﮋوھﺸﯽ، ﻣﮑﺎن ھﺎی وﯾﮋه ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮھﻨﮕﯽ و طﺒﯿﻌﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ودر آن ھﺎ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺰﯾﺰی اﻓﺰود: ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻔﺎظﺖ، ﭘﮋوھﺶ، ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺗﮫﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺗﺪاوم آﻣﻮزش در ھﻨﮕﺎم اﺟﺮا و اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دراﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اھﺪاف اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎﺳﺖ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﮫﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ در ﺷﮫﺮ ﻧﻮشآﺑﺎد ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ، اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﭘﮋوھﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﯿﺪ . "ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻮﻟﯽ" در آﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ "ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد" ﮔﻔﺖ:: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮫﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد درﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎوش ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ، ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای 30 ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺷﮫﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد، ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﮫﺮزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ، در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.وی اظﮫﺎر داﺷﺖ: ﻧﻮش آﺑﺎد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮطﻪ ھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽﻓﺮاواﻧﯽ از دوره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، را در ﺧﻮد دارد و راه اﻧﺪازی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری و ﻣﺮﻣﺖ اﯾﻦ آﺛﺎر ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد ، در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ "ﺣﺎج ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ" ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و "زھﺮا ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ" ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.ﺷﮫﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮش آﺑﺎد، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﮫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﺑﻮده و در ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﮐﺎﺷﺎن ﻗﺮار دارد
 لینک خبر پانا
http://pana.ir/Pages/Printable-News-188812.aspx

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1396/01/01
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

برنامه و پروژه ها

 • آغاز عملیات عمرانی بلوک فرش کوچه شهروند 2

  آغاز عملیات عمرانی بلوک فرش کوچه شهروند 2

  آغاز عملیات عمرانی بلوک فرش کوچه شهروند 2

  مشاهده مقاله
 • ششمین مصاحبه مدیر روابط عمومی شهرداری با شهردار محترم شهر نوش آباد

  ششمین مصاحبه مدیر روابط عمومی شهرداری با شهردار محترم شهر نوش آباد

  ششمین مصاحبه مدیر روابط عمومی شهرداری با شهردار محترم شهر نوش آباد ‏ورودی شهر نوش آباد از کاشان ایمن می شود

  مشاهده مقاله
 • از سری برنامه های مناسبتی ایام الله دهه فجر ۹۹ تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات رسانی شایان توجه رانندگان تاکسی خطی نوش آباد

  از سری برنامه های مناسبتی ایام الله دهه فجر ۹۹ تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات رسانی شایان توجه رانندگان تاکسی خطی نوش آباد

  تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات رسانی شایان توجه رانندگان تاکسی خطی نوش آباد و اهداء لوح تقدیر با حضور شهردار محترم،رییس محترم شورای اسلامی شهر ، مدیر خدمات شهری و مسئول حمل و نقل شهرداری.

  مشاهده مقاله
 • افتتاح پروژه عمرانی جدولگذاری و آسفالت معابرشهرک مسکونی حسن آباد بمناسبت ایام الله دهه فجر

  افتتاح پروژه عمرانی جدولگذاری و آسفالت معابرشهرک مسکونی حسن آباد بمناسبت ایام الله دهه فجر

  افتتاح پروژه عمرانی جدولگذاری و آسفالت معابرشهرک مسکونی حسن آباد بمناسبت ایام الله دهه فجر

  مشاهده مقاله
 • نصب سیستم جامع شهرسازی

  نصب سیستم جامع شهرسازی

  در راستای بروز نمودن سیستم های نرم افزاری شهرداری طی توافق با سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان(همیارشهر)اقدام به نصب سیستم جامع شهرسازی بروز نمود در این خصوص خدمات شهرداری به شهروندان با سرعت بالاتر و دقت لازمه صورت می گیرد. شهردار نوش آباد اظهار داشت در راه تکریم ارباب رجوع از سه سال گذشته سیستم های نرم افزاری جدیدی به منظور ارتقاء وضعیت اداری شهرداری خریداری و نصب گردیده است و از کاربران تقاضای خدمات به موقع را در تحقق اهداف پیش رو نموده که اتلاف وقت و بروکراسی طولانی در امور اداری شهرداری یکی از نگرانیهای مجموعه بوده است؛امید است با اینگونه اقدمات در سالهای آتی شهرداری بصورت الکترونیک خدمات خود را سرعت بخشیده تا انتظارات شهروندان از این مجموعه خدماتی مرتفع گردد.

  مشاهده مقاله

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر